بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شىنجىندا باعدار شىراعىنان كەسىپ وتكەندىگى ءۇشىن ايىپ سالىنعان ايەل دارەتحاناعا تىعىلعان

2013.05.30 15:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  29-مامىر، شىنجىندا، ءبىر ايەل شاحى باتىس كوشەسى مەن شىننان جولى تۇيىلىسىندەگى باعدار شىراعىنان كەسىپ وتكەندىكتەن، قاتىناس ساقشىسى توسقاندا قاتتى رەنجىگەن. قاتىناس ساقشىسى نەشە مارتە تاربيە بەرسە دە ناتيجە بولماعان سوڭ، اقىرى بۇل ايەلدى نانشان قاتىناس ساقىشلارى قاتىناس ساقشى اترەتىنە ەرتىپ بارىپ، سالاۋاتىن سىپاتتاپ، ايىپ سالعان. ۇعىسۋعا قاراعاندا، بۇل شىنجىنداعى باعدار شىراعىنان كەسىپ وتكەننەن سوڭ سالعان ايىپقا قارسى تۇرعاندىقتان، اترەتكە الىپ كەلگەن تۇڭعىش ادام ەكەن. نانشان رايوندىق چياۋشىڭ ورتا اترەتىنىڭ جوۋ فاميليالى ساقشى باستىعىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل ايەلگە 100 يۋاندىق اقشالاي ايىپ سالىنعان. ۇعىسۋعا قاراعاندا، سول كۇنى تۇستەن كەيىن ساعات 3 دە، شىنجىن قالالىق قاتىناس تاراۋى باعدار شىراعىنان كەسىپ وتكەندەردى جازالاۋداعى 2-رەتكى قيمىلدى اتقارعان. شىننان جولى مەن شاحى باتىس كوشەسىندە، قالا تۇرعىندارىنان جارىم ساعات ىشىندە ارت-ارتىنان 6 ادام باعدار شىراعىنان كەسىپ وتكەندىگى ءۇشىن ايىپ سالىنعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت