بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«جياۋلۇڭ» اتتى بارلاعىش اسپاپتىڭ تەڭىز استىنان تۇسىرگەن سۋرەتتەرى

2013.06.18 14:21   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بۇل سۋرەتتەر «جياۋلۇڭ» اتتى ادام الىپ تەڭىزگە سۇڭگۋ اسپابى ارقىلى تۇسىرىلگەن تەڭىز استىنىڭ سۋرەتتەرى (17-ماۋسىمدا تۇسىرىلگەن). 17-ماۋسىمدا «جياۋلۇڭ» اتتى ادام الىپ تەڭىزگە سۇڭگۋ اسپابى وڭتۇستىك سۋىق باستاۋلى تەڭىز الابىندا تاجىريبەلىك قولدانىلمالى ساپاردا تۇڭعىش رەت سۋعا سۇڭگۋ مىندەتىن اتقارىپ، سۋىق باستاۋلى تەڭىز الابىنان ميديا قاتارلى تەڭىز استى ورگانيزمدەرىنىڭ بەينەلەرىن كەسكىنگە تۇسىرگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت