بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«ۋتور» تايفىڭ داۋىلى گۋاڭدۇڭعا جەتتى

كەن قيىرشىعىن تيەگەن كەمە توڭگەرىلىپ، كەمەدەگى 21 ادام قۇتقارىلدى

2013.08.15 14:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  بيىلعى ەڭ كۇشتى تايفىڭ داۋىلى «ۋتور» 14-تامىزدا گۋاڭدۇڭ ولكەسىنىڭ تەڭىز جاعالاۋىنا جەتىپ، ماڭىنداعى تەڭىز ايدىنىندا 10 بالدان جوعارى داۋىل سوعىپ، بيىكتىگى 6 مەتردەن استام تولقىن كوتەرىلدى. الاپات بوراندا شياڭگاڭنىڭ كەن قيىرشىعىن تيەگەن كەمەسى جۋحاي اتىراۋىنىڭ ماڭىنداعى تەڭىز الابىندا اۋدارىلىپ، كەمەدەگى 21 ادام كەمەنى تاستاپ قاشىپ قۇتىلعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت

  • جەر شارى ءسىز ويلاعانداي دوڭگەلەك ەمەس