بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

جاڭا زەلانديادا سيرەك كەزدەسەتىن نوسەر جاۋدى

2014.03.06 09:29   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جاڭا زەلانديانىڭ وڭتۇستىك ارالىنداعى ەڭ ءىرى قالا كريستچرچ قالاسىندا 4 – ناۋرىزدان 5 – ناۋرىزعا دەيىن سيرەك كەزدەسەتىن نوسەر جاۋىپ، كوپ جەردە ۇيلەر مەن تاس جولداردى سۋ باسىپ، 4000نان استام وتباسىندا ەلەكتر ۇزىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت