بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يزرايل زور قىرعىنشىلىقتا قازا تاپقاندارعا ازا ءبىلدىردى(2)

2014.04.29 13:57  

يزرايل زور قىرعىنشىلىقتا قازا تاپقاندارعا ازا ءبىلدىردى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت