بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۋكراينانىڭ حاركوۆ وبلىسىندا قاقتىعىس تۋىلدى

2014.04.29 13:33   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  28 – ءساۋىر، ۋكراينانىڭ حاركوۆ وبلىسى، رەسەيشىلدەر مەن ەۆروپاشىلدار كوشەگە شىعىپ ەرەۋىل جاساۋ بارىسىندا، اۋىر قاقتىعىس تۋىلعان. رەسەي مەديالارىنىڭ حابارلاۋىنشا، ۋكراينانىڭ شىعىسىنداعى حاركوۆ قالاسىنىڭ قالا باستىعى كەرنەسكە وق تيىپ جارالانعان، قازىر وپەراتسيا ۇستىندە.

  حاركوۆ قالالىق ۇكىمەت: كەرنەس قازىر وپەراتسيا ۇستىندە، دارىگەر ونىڭ جانىن امان الىپ قالۋ ءۇشىن بار كۇشىن سالۋدا،-دەپ مالىمدەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت