بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

توپىراق تام قۇلاپ، 18 ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالاندى

2014.05.12 16:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا تورابى، 11 – مامىر، جينان. جينان قالالىق پارتكوم ۇگىت ءبولىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، 11 – مامىر ساعات 5تەن 48 مينۋت وتكەندە شاندۇڭ ولكەلىك قايتا تۋىندايتىن بايلىقتار سەرىكتىگى حۋاڭداۋ ءوندىرىس – مانەرلەۋ ورنىندا نوسەر سەبەبىنەن توپىراق تام قۇلاپ، جۇمىسكەرلەر تۇراتىن تاقتاي ءۇيدى باسىپ قالىپ، 18 ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالانعان.

  قازىر ىزدەۋ – قۇتقارۋ قىزمەتى نەگىزىنەن اقىرلاستى، شىرعالاڭنىڭ تۋىلۋ جاعدايى ىشكەرىلەي تەكسەرىلۋ ۇستىندە، سوڭعى جۇمىستارى ءبىرجاقتىلى ەتىلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت