بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۋكراينانىڭ شىعىسىندا تاعى دا قارۋلى قاقتىعىس تۋىلدى

2015.01.23 15:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – قاڭتار، بەيجيڭ. 21 – قاڭتار، ۋكراينانىڭ دونەتسكى رايونى، ۋكراينا ۇكىمەت ارمياسى مەن بۇقارالىق قارۋلى ەلەمەنتتەر قاقتىعىسىپ، دونەتسكى كوپىرى، اۋەجاي قاتارلى قۇرىلىستار ويراندالدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت