بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يراقتىڭ اسكەري ۇشاعى جاڭساقتىقپەن باعداتتاعى تۇرعىندار رايونىن بومبىلاعان

2015.07.08 15:36   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 8 – شىلدە، بەيجيڭ. يراقتىڭ اسكەري ۇشاعى 6 – شىلدە كۇنى باعدات قالاسىنداعى ءمالىم تۇرعىندار رايونىن جاڭساقتىقپەن بومبىلاعان. يراق حاۋىپسىزدىك تاراۋى ءمانساپتىسىنىڭ ايتۋىنشا، كەمىندە 7 تۇرعىن قازا بولىپ، 8 ادام جارالانعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت