بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

يزرايلدىڭ بۇرىنعى پرەمەر – مينيسترى ولمەرت پارا الۋ قىلمىسىمەن 18 ايلىق قاماق جازاسىنا ۇكىم ەتىلدى(2)

2015.12.30 15:41   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

يزرايلدىڭ بۇرىنعى پرەمەر – مينيسترى ولمەرت پارا الۋ قىلمىسىمەن 18 ايلىق قاماق جازاسىنا ۇكىم ەتىلدى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت