بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سايرام كولىندەگى مۇزدان قالىپتاسقان كوز تارتارلىق كوركەم كورىنىس(2)

2016.02.23 13:14   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سايرام كولىندەگى مۇزدان قالىپتاسقان كوز تارتارلىق كوركەم كورىنىس(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت