بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ايگىلى اقىن قۇرمان ابدىكەر ۇلىنىڭ «سارى اتان جىرى» اتتى كىتابىن تاراتۋ سالتى وتكىزىلدى(2)

2016.02.26 16:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ايگىلى اقىن قۇرمان ابدىكەر ۇلىنىڭ «سارى اتان جىرى» اتتى كىتابىن تاراتۋ سالتى وتكىزىلدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت