بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شىنياڭ ەجەلگى حان سارايىندا چيڭ حاندىعى سارايىنىڭ مۇراجايدا ساقتالعان التىن – كۇمىس بۇيىمدارى كورگىزبەسى اشىلدى

2016.03.14 16:24   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 14 – ناۋرىز، بەيجيڭ. سۋرەتتە : 13 – ناۋرىز، شىنياڭ ەجەلگى حان سارايى مۇراجايىنان تۇسىرىلگەن كورىنىس. جاقىندا، «چيڭ حاندىعى سارايىنىڭ مۇراجايدا ساقتالعان التىن – كۇمىس بۇيىمدارى» كورگىزبەسى شىنياڭ ەجەلگى حان سارايى مۇراجايىندا اشىلدى. كورگىزبە ۋاقىتى 25 – ساۋىرگە دەيىن جالعاسپاق.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت