بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۇلانبوتۇڭ ساحاراسىنىڭ قىراۋعا ورانعان كورىنىسى(2)

2016.03.16 14:53   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ۇلانبوتۇڭ ساحاراسىنىڭ قىراۋعا ورانعان كورىنىسى(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت