بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سوماليدا اۆتوكولىك جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 3 ادام قازا بولدى(2)

2016.04.11 16:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سوماليدا اۆتوكولىك جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 3 ادام قازا بولدى(2)


【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت