بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سوماليدا اۆتوكولىك جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 3 ادام قازا بولدى

2016.04.11 16:13   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سوماليدا اۆتوكولىك جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 3 ادام قازا بولدى

حالىق تورابى، 11 - ءساۋىر، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 9 - ءساۋىر، سوماليدىڭ استاناسى موگايشودا اۆتوكولىك جارىلىس شابۋىلى تۋىلعان ناق مايدان كورىنسى. 9 - ءساۋىر كۇنى سوماليدىڭ استاناسى موگايشودا اۆتوكولىك جارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 3 ادام قازا بولىپ، 5 ادام جارالانعان.
كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى (پراكتيكانت)

 سۋرەت