بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينحۋا اگەنتتىگى دەنە تاربيە ءبولىمى ەۆروپا چەمپيوناتىنداعى ەڭ ۇزدىك قۇرامدى انىقتاپ شىقتى(5)

2016.07.12 14:15   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينحۋا اگەنتتىگى دەنە تاربيە ءبولىمى ەۆروپا چەمپيوناتىنداعى ەڭ ۇزدىك قۇرامدى انىقتاپ شىقتى(5)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت