بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

لۋيزيانا شتاتىنداعى حالىق بۇقاراسى اپاتتان كەيىن اتا مەكەنىن قايتا قۇرۋ جۇمىسىن باستادى

2016.08.23 14:43   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 23 – تامىز، بەيجيڭ. 21 – تامىز، ا ق ش –تىڭ لۋيزيانا شتاتى باتون – روۋگە قالاسى، اۋىر اپاتتان كەيىن اپاتقا ۇشىراعان بۇقارا جولدىڭ ەكى شەتىنە سۋ اپاتىنان كەيىنگى قوقسىقتاردى جينادى. ا ق ش – تىڭ لۋيزيانا شتاتىندا جاقىندا جالعاستى نەشە كۇن نوسەر جاۋىپ، تاسقىن اپاتى تۋىلدى. قازىرگە دەيىن بۇل اپاتتا 13 ادام قازا بولىپ، ون مىڭداعان ادام باسپاناسىز قالدى، كەمىندە 40 مىڭ وتباسى ۇقساماعان دارەجەدە زيانعا ۇشىرادى. قازىر اپاتقا ۇشىراعان قاۋىم قورا - جايلارىن رەتكە سالىپ، مەكەندەرىن قايتا كوركەيتۋ جۇمىسىن باستاپ كەتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت