بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

قوم، اققابانىڭ تامىلجىعان كۇزگى تابيعاتى

2016.09.28 14:12   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 27 – قىركۇيەك، بەيجيڭ. سۋرەتتە: 24 – قىركۇيەك، قوم قىستاعىنداعى اق قايىڭداردىڭ كوز جاۋىن العان سارى التىنداي كوركەم كورىنىستەرى.

  ٵر جىلى 20 – قىركۇيەكتەن 10 – قازانعا دەيىن قوم قستاعى مەن اققابا قستاعىنىڭ كوزگى كورىنىسى ەڭ كوركەم بولىپ، كوپتەگەن ساياحاتشىلاردى وزىنە باۋرايدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت