بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

الىس ارالىقتى كەڭ ولشەمدى ەيرباس A350 ۇشاعى گۋاڭجوۋدا كورسەتىلدى(3)

2016.11.08 15:09   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

الىس ارالىقتى كەڭ ولشەمدى ەيرباس A350 ۇشاعى گۋاڭجوۋدا كورسەتىلدى(3)

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت