بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

سۋماليدىڭ استاناسى موگاديشوداعى ءبىر جارمەنكەدە قوپارىلىس تۋىلدى

2017.02.20 14:48   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

سۋماليدىڭ استاناسى موگاديشوداعى ءبىر جارمەنكەدە قوپارىلىس تۋىلدى

  حالىق تورابى، 20 – اقپان، بەيجيڭ. بۇل 19- اقپان سۋماليدىڭ استاناسى موگاديشوداعى اۆتوكولىك قوپارىلىسى تۋىلعان ناق مايدانداعى اۆتوكولىك قيراندىسى.

  شەتەل اقپارات قۇرالدارىنىڭ 19 – اقپانداعى حابارىنا قاراعاندا، سۋماليدىڭ استاناسى موگاديشوداعى ءبىر جارمەنكەدە سول كۇنى اۆتوكولىك قوپارىلىس شابۋىلى تۋىلىپ، از دەگەندە 14 ادام قازا بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت