بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

جياڭسۋ ولكەسىندە تۋىلعان ورتتە 22 ادام قازا بولىپ، 3 ادام جارالانعان

2017.07.17 13:30   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 16 – شىلدە، بەيجيڭ. جياڭسۋ ولكەسى چاڭشۋ قالالىق ۇكىمەت اقپارات كەڭسەسى رەسمي ميكروبلوگىنىڭ حابارلاۋىنشا، 16 – شىلدە كۇنى تاڭ ءسارى ساعات 4تەن 32 مينۋت وتكەندە، چاڭشۋ قالاسى يۇيشان قالاشىعى ساۋجيڭ 2 – رايونىنداعى 74 – عيماراتقا ءورت كەتكەن. العاشقى مالىمەتكە قاراعاندا، ءورت كەتكەن قۇرىلىس تۇرعىنداردىڭ كەرپىش – بەتون قۇرىلىمدى ەكى قاباتتىق قورا - جايى ەكەن.

  16 – شىلدە كۇنى ساعات 10:45 مينۋت وتكەنگە دەيىن، ساۋجيڭ 2 – رايونىنداعى 74 – عيماراتتاعى ءورت كەتكەن ورىندى تازالاۋ اياقتالىپ، 22 ادامنىڭ قازا بولىپ، 3 ادامنىڭ جەڭىل جارالانعانى انىقتالعان.

  جياڭسۋ ولكەسىنى سۋجوۋ قالاسى مەن چاڭشۋ قالاسىنىڭ باسشىلارى جانە قاتىستى تاراۋلاردىڭ جاۋاپتىلارى دەرەۋ ءورت كەتكەن جەرگە بارىپ، قىزمەتكە جەتەكشىلىك ەتتى. ءورت كەتۋ سەبەبى قازىر تەكسەرىلۋ ۇستىندە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت