بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

بارسەلونا لاڭكەستىك شابۋىلدا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى

2017.08.21 14:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 21 – تامىز، بەيجيڭ. 20 – تامىز، بارسەلونا قالاسىنداعى ايگىلى قۇرىلىس ساگرادا فاميليا شىركەۋىنىڭ ىشىندە لاڭكەستىك شابۋىلدا قازا بولعاندارعا ازا ءبىلدىردى. يسپانيا ىشكى ىستەر مينيسترلىگى 19 – تامىز كۇنى لاڭكەستىككە قارسى قورعانۋ ساقتىق دارەجەسىن 4 – دارەجەگە كوتەرىپ، نەگىزگى قۇرىلىس، ساياحات ورىندارى جانە دەنە تاربيە الاڭدارىنىڭ حاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت