بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

كۇنەس اۋدانىنىڭ نارات قار – مۇز ساياحات – مادەنيەت مەرەكەسى 11 – ايدىڭ 17 – كۇنى باستالادى

2018.11.16 14:18   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

كۇنەس اۋدانىنىڭ نارات قار – مۇز ساياحات – مادەنيەت مەرەكەسى 11 – ايدىڭ 17 – كۇنى باستالادى

  حالىق تورابى، 11 – ايدىڭ 16 – كۇنى، بەيجيڭ. ءتىلشىنىڭ 11 – ايدىڭ 15 – كۇنى كۇنەس اۋداندىق ۇگىت بولىمىنەن ۇعىسۋىنشا، جۇڭگو نارات قار – مۇز ساياحات – مادەنيەت مەرەكەسى 11 – ايدىڭ 17 – كۇنى باستالادى، كەزەكتى مەرەكەدە سىرعاناۋ سپورت ويىندارى، قارلى دالاداعى جۇگىرىس، قارداعى فۋتبول، قارداعى كۇرەس، قارداعى ارقان تارتىسى، قارداعى كۇش جالعاپ جۇگىرۋ جارىسى، قاردان ءمۇسىن جاساۋ جارىسى، قاردا جىپتەن سەكىرۋ، قاردا تەپكىش تەبۋ، قارداعى اس – سۋ، قارداعى الاۋ مۋزىكا كەشى، قارلى دالاداعى سايلاۋىتتاردىڭ باسەكەسى قاتارلى ءبىرقىدىرۋ قىزىقتى قيمىلدار جەر – جەردەگى ساياحاتشىلاردى باۋراۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى

 سۋرەت