بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ادامزات قارا ۇڭگىردى تۇڭعىش رەت «كوردى»(2)

2019.04.11 10:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ادامزات قارا ۇڭگىردى تۇڭعىش رەت «كوردى»(2)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت