بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

شينجياڭدا تۇڭعىش «ەلەكتر مۇناراسى + G5» بازالىق ستانسياسى سالىندى(2)

2019.08.30 15:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

شينجياڭدا تۇڭعىش «ەلەكتر مۇناراسى + G5» بازالىق ستانسياسى سالىندى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت