بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى جۇڭگو كوممۋنيستىك پارتياسى اقپارات تورابى    

حالىق تورابى

شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىقتىق اۋە قورعانىس كەڭسەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ بۇرىنعى مۇشەسى، مەڭگەرۋشىسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى سۇن چي ءتارتىپ بويىنشا تەكسەرۋ جانە باقىلاپ – تەكسەرۋگە الىندى

2019.04.03 15:22     كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

 حالىق تورابى، 4 – ايدىڭ 3 – كۇنى، بەيجيڭ. شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتىنىڭ حابارىنا قاراعاندا، شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق حالىقتىق اۋە قورعانىس كەڭسەسى پارتگرۋپپاسىنىڭ بۇرىنعى مۇشەسى، مەڭگەرۋشىسىنىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى سۇن چي تارتىپكە، زاڭعا اۋىر دارەجەدە قايشىلىق جاساۋ كۇمانىمەن قازىر شينجياڭ ۇيعۇر اۆتونوميالى رايوندىق ءتارتىپ تەكسەرۋ كوميتەتى، باقىلاۋ – تەكسەرۋ كوميتەتى جاعىنان تەكسەرىلۋ ۇستىندە.

 كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى
جاۋاپتى رەداكتورى : مانەپ ەربول ۇلى
وقىرمان نازارىنا
 
  بۇل حابارعا باعاڭىز
 • 1. جۇڭحۋا حالىق رەسپۋبليكاسىنىڭ قاتىستى زاڭ-ەرەجەلەرىنە بويسىنىپ، توراپتا ءمورالدى بولىڭىز، ءسىزدىڭ ارەكەتىڭىز سەبەبىنەن تىكەلەي نەمەسە جانامالاي تۋىنداعان زاڭدىق جاۋاپكەرشىلىكتى ءوزىڭىز ارقالايسىز.
  2. قالام اتىڭىز بەن جازعان لەبىزىڭىزدى باسقارۋدىڭ بارلىق ۇقىعى حالىق تورابىنا ءتان.
  3. حالىق تورابىنىڭ ءسىزدىڭ حالىق تورابىنىڭ لەبىز جازۋ بەتىنە جازعان لەبىزىڭىزدى توراپ ىشىندە كوشىرۋ نەمەسە لەبىزىڭىزدەن سيتات كەلتىرۋ ۇقىعى بار.
  4. ەگەر باسقارۋ جاعىنا پىكىرىڭىز بولسا، لەبىز جازۋ بەتىنىڭ باسقارۋشىسىنا نەمەسە حالىق گازەتى مەكەمەسىنىڭ توراپ ورتالىعىنا اڭىس ەتىڭىز.
 • ورتالىق
 • ەل ءىشى
 • شينجياڭ
 • حالىقارا

سۋرەتتى حابار