بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«انارحان» ورتالىق تەلەۆيزيادا قويىلادى(2)

2013.04.25 13:36  

«انارحان» ورتالىق تەلەۆيزيادا قويىلادى(2)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت