بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>ەل ءىشى حابارلارى

مەملەكەتتىك كوشى – قوندى باسقارۋ كوميتەتى: بۇكىل ەلىمىزدەگى شەكارادان كىرىپ - شىعۋ ىستەرىن باسقارۋ تەرەزەلەرىنەن 2836 تەرەزە قىزمەتىن قالپىنا كەلتىردى

2020.03.13 15:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

  حالىق گازەتى، 3 – ايدىڭ 12 – كۇنى، بەيجيڭ. مەملەكەتتىك كوشى – قوندى باسقارۋ كوميتەتى رەسمي تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، 2 – ايدىڭ 27 – كۇنى اتالعان كوميتەت قاتىستى كاسىپ سالالارىنىڭ، كاسىپورىنداردىڭ جۇمىستى، ءوندىرىستى جانە قىزمەت وتەۋدى قالپىنا كەلتىرۋىنە قولداۋ كورسەتىپ، كاسىپتەنۋدى، شەتەل قارجىسىن، شەتەلمەن ساۋدانى ورنىقتىرۋدى ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى شەكارادان كىرىپ - شىعۋعا قاتىستى 10 ءتۇرلى ساياساتتىق رەتتەۋ شارالارىن ورتاعا قويعاننان بەرى، بۇكىل ەلىمىز بويىنشا شەكارادان كىرىپ-شىعۋ ىستەرىن باسقارۋ تەرەزەلەرىنىڭ قىزمەت وتەۋى بىرتىندەپ قالپىنا كەلە باستاعان. بۇكىل ەلىمىزدەگى اۋداننان جوعارى دارەجەلى قوعام حاۋىپسىزدىگىندىك شەكارادان كىرىپ - شىعۋ ىستەرىن باسقاراتىن 3250 تەرەزەدەن قازىرگە دەيىن، 2836 تەرەزەنىڭ قىزمەت وتەۋى قالپىنا كەلگەن، ون ءتۇرلى شارا اتقارىلعاننان بۇرىنعى %56تەن %87كە جەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت