بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>سۇحبات>>سۇحبات ماتەريالدارى

كينو ارتيسى مۇحتار تىلەۋعازى ۇلىمەن سۇحبات

2015.08.13 13:32   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

    كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

  

جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت