بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ حيۋستون قالاسىندا 5 بالانى قامتىعان 8 ادام وققا ۇشتى

2015.08.10 14:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ا ق ش – تىڭ حيۋستون قالاسىندا باليعاتقا تولماعان بالالارعا وق شىعارۋ دەلوسى تۋىلىپ، 8 – تامىز كۇنى كەشتە 5 بالا مەن 3 ەرەسەك ادامنىڭ ءمايتى ولاردىڭ تۇراعىنان تابىلعان، 49 جاستاعى قىلمىس كۇماندىسى باستابىندا ساقشىلارمەن ارباسىپ، سوڭىنان باس يگەن، ول قازىر قولعا الىنىپ، تەكسەرۋدى كۇتۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت