بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ حيۋستون قالاسىندا 5 بالانى قامتىعان 8 ادام وققا ۇشتى(4)

2015.08.10 14:59   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى

ا ق ش – تىڭ حيۋستون قالاسىندا 5 بالانى قامتىعان 8 ادام وققا ۇشتى(4)


【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت