بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

«بالالاردى الداپ ساتۋشىلارعا سوققى بەرىلىپ» 89 بالا قۇتقارىلدى(4)

2012.12.25 13:46  【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت