بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گەرمانيادا ۇرىلار جەر استىنان 30 مەتر تۋنەل قازىپ بانكەدەن ءجۇز ميلليون ەۆرو ۇرلاپ كەتكەن

2013.01.21 15:20   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  انگليانىڭ «كۇندىك پوچتا گازەتى » تورابىنىڭ حابارى. گەرمانيانىڭ بەرلين قالاسىنىڭ ءبىر بانكەسىنە ۇرى تۇسكەن، ۇرىلار جەر استىنان تۋنەل قازۋ ادىسىمەن قىرۋار بايلىقتى ۇرلاپ اكەتىپ، بانكەگە ءجۇز ميلليون ەۆرودان ارتىق زيان سالعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

  http://pic.people.com.cn/n/2013/0120/c1016-20260537.html

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت