بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گۋاڭشيدىڭ حىشى، لايبين قاتارلى جەرلەرىندە سيرەك كەزدەسەتىن بۇرشاق جاۋدى

2013.03.19 15:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  18-ناۋرىز، گۋاڭشيدىڭ حىشى قالاسى باما اۋدانى دۇڭشان اۋىلى ۋىن چيان قىستاعىنىڭ نۇڭ يۇڭتۇن ءبىرىنشى قىستاق تۇرعىنىنىڭ تاۋىق قوراسىنىڭ توبەسىن قاتتى جاۋعان بۇرشاق ءبۇلدىرىپ كەتكەن. 17-ناۋرىز كەشتەن 18-ناۋرىز تاڭعا دەيىن، گۋاڭشيدىڭ حىشى، لايبين قاتارلى جەرلەرىندە سيرەك كەزدەسەتىن بۇرشاق جاۋىپ، كوپتەگەن ديقانداردىڭ تۇرعىن ۇيلەرى مەن ەگىس داقىلدارىن زيانعا ۇشىراتتى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت