بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شيامىندا نوسەر جاۋىپ جەر استى ساۋدا بازارى سۋعا تولدى

ءبىر جىگىت 10 ساعات سۋ ىشىندە قامالىپ قالىپ، قۇتقارىلدى

2013.05.17 15:47   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  16-مامىردا بەرىلگەن حابار. شيامىندا 16-مامىر تاڭعا جاقىن قالىڭ نوسەر جاۋىپ، كوپتەگەن جولدى سۋ باسىپ كەتتى، شيامىننىڭ چيانفۋ رايونى اۋماعىندا تاسقىن ءجۇرىپ، تاۋدان كوشكىن ءتۇستى. اسىرەسە چيانفۋداعى كونە زات بازارىنىڭ ماڭىندا كوشكى ءتۇسىپ، 300 دەن ارتىق ءۇي كوشكىننىڭ استىندا قالىپ، 3 ادام كوشكىنگە كومىلىپ، ءبىر ادام تاسقىننىڭ ورتاسىندا قالىپ، 100 دەي اۆتوكولىكتى سۋ باسىپ كەتكەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت