بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گۇيجوۋدىڭ جينشا اۋدانىندا قىز بالانى قورلاعان ايىپكەر قىلمىستىق ىستەر رەتىندە ۇستالدى

2013.05.15 14:44   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ءتىلشىنىڭ گۇيجوۋدىڭ جينشا اۋداندىق قوعام حاۋىپسىزدىگى مەكەمەسىنەن ۇعىسۋىنشا، گۇيجوۋدىڭ جينشا اۋدانىندا قىز بالانى قورلاعان ايىپكەر ياڭ شىحاي قاساقانا زاقىمداۋ قىلمىسىن وتكىزدى دەپ كۇمان تاعىلىپ، قاتىستى تاراۋلار جاعىنان قىلمىستىق ىستەر بويىنشا قولدا ۇستاۋ شاراسى قولدانىلدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت