بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

وڭتۇستىك افريكانىڭ بۇرىنعى زۇڭتۇڭى ماندەرانىڭ اۋرۋى تاعى دا اسقىنىپ ەل نازارىن اۋداردى

2013.06.26 15:26   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 【10】 【11】 【12】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت