بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بەيجيڭ قالاسىندا شاڭىتتانعان تۇمان سەيىلىپ، اشىق اسپان كورىندى

2013.07.02 14:00    ءتىلشىمىز ۋىڭ چييۇي 2-شىلدەدە بەيجيڭنەن حابارلايدى. 2013-جىلى 2-شىلدەدە بەيجيڭ قالاسىندا ۇزاق كۇنگە جالعاسقان شاڭىتتانعان تۇمان سەيىلىپ، كورمەگەلى كوپ بولعان اشىق اسپان كورىندى. اۋدارعان: جۇلدىز اقباي قىزى (پراكتيكانت)

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت