بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

يسپانيا نۇكتە دوپ سايىسىندا 7 : 6 ۇپايمەن يتاليانى جەڭدى(5)

2013.06.28 14:14  

يسپانيا نۇكتە دوپ سايىسىندا 7 : 6 ۇپايمەن يتاليانى جەڭدى(5)

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 【8】 【9】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت