بەتتى ساقتاۋ | باس بەت قىلۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

بيىل جازدا ا ق ش –نىڭ كوپ جەرىندە ەرەكشە ىستىق بولۋدا

2013.07.19 16:04   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 18-شىلدەدە، ا ق ش-نىڭ نيۋيورك قالاسىندا، ءبىر ايەل توڭازىتقىشتا ەرىگەن مۇزدىڭ سۋىن ىشۋدە. ا ق ش-نىڭ شىعىس سولتۇستىگى مەن ورتا باتىس رايونىندا بيىل جاز ماۋسىمىندا تەمپەراتۋرا ەرەكشە جوعارى بولدى، 19 شتاتتىڭ ءبىر ءبولىم رايوندارىندا جوعارى تەمپەراتۋرا ەسكەرتۋ دابىلىن قاقتى. دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل جولعى ىستىقتا، كەمىندە 6 ادام قايتىس بولعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 【7】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت