بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

گانسۋ ولكەسى تيانشۇي قالاسىندا تۋىلعان اۋىر تاسقىن اپاتىندا قازا بولعاندار مەن دەرەكسىز كەتكەندەردىڭ سانى 20 نەشە ادامعا جەتكەن

2013.08.01 14:05   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جۋىردان بەرى تيانشۇي قالاسىندا ارت-ارتىنان نوسەر جاۋىپ، تاسقىن، لاي كوشكىنى، بەتكەي كوشۋ، تاۋ جىنىسى وتىرىپ كەتۋ قاتارلى جاراتىلىستىق اپاتتار تۋىلعان. 31-شىلدەگە دەيىن قازا بولعاندار مەن دەرەكسىز كەتكەندەردىڭ سانى 20 نەشە ادامعا جەتىپ، 7 اۋدان مەن رايونداعى 123 اۋىل-قالاشىق، 8 ءمالى باسقارماسىندا ءبىر ميلليون 222 مىڭ 600 ادام-رەت اپاتقا ۇشىراعان، كوپتەگەن ۇيلەر، ەگىس اتىزدارى ويراندالىپ، جولدار، سۋ-ەلەكتر، قاتىناس-حابارلاسۋ قاتارلى نەگىزدىك قۇرىلعىلار اۋىر دارەجەدە بۇلىنگەن، قازىر جاڭبىر باسىلعانىمەن، تاسقىنعا قارسى اتتانىپ، اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتى ءالى دە ورىستەتىلۋدە.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت