بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

شي – اندا تۇرعىندار عيماراتىندا قوپارىلىس تۋىلدى

2013.11.25 13:39   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  شينحۋا تورابىنىڭ 25 – قاراشادا شي – اننان بەرگەن حابارى. ءتىلشىنىڭ ءورت ءوشىرۋ تاراۋلارىنان ۇعىسۋىنشا، 25 – قاراشا تاڭ ءسارى ساعات 6دا شي – ان قالاسىنىڭ تەرىستىگىندە تۇرعىندار عيماراتىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، ءورت كەتكەن. قازىر ءورت ءوشىرۋشى قىزمەتكەرلەر ناق مايداندا ءورت وشىرۋدە جانە قامالىپ قالعانداردى قۇتقارۋدا.

  ۇعىسۋعا قاراعاندا، قوپارىلىس شي – ان قالاسىنىڭ تەرىستىگىندەگى فىڭچىڭ 4 – جولىنداعى جۇڭدىڭ سارايىنىڭ 25 – قاباتىنداعى تۇرعىننىڭ وتباسىندا تابيعي گاز تارالۋ سەبەبىنەن قوپارىلىس تۋىلعان. قوپارىلىس تۋىلعان ءۇيدىڭ ماڭىنداعى تۇرعىنداردىڭ ۇيلەرىنىڭ تەرەزەسى شاعىلعان. قازىر ءورت ءوشىرۋشى قىزمەتكەرلەر جەڭىل جارالانعان ءبىر ادامدى قۇتقارعان. ءتىلشى حابار جولداعانعا دەيىن، ءورت ءوشىرۋشى قىزمەتكەرلەر ناق مايداندا ىزدەۋ-قۇتقارۋدى جالعاستىرۋدا.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت