بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

حالىقارالىق فۋتبول بىرلەستىگىنىڭ ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى برازيليانىڭ الەم دوداسىنا دايىندىق جاساۋ جاعدايىن تەكسەردى(2)

2014.03.24 14:55  

حالىقارالىق فۋتبول بىرلەستىگىنىڭ ۋاكىلدەر ۇيىرمەسى برازيليانىڭ الەم دوداسىنا دايىندىق جاساۋ جاعدايىن تەكسەردى(2)

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت