بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى

ۋكراينادا مىندەت وتەپ جاتقان قىرىمدىق اسكەرلەر اسكەردەن بوساپ اۋىلدارىنا قايتتى(3)

2014.03.24 15:20  

ۋكراينادا مىندەت وتەپ جاتقان قىرىمدىق اسكەرلەر اسكەردەن بوساپ اۋىلدارىنا قايتتى(3)

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت