بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تا ۋلى زاتتاردى تيەگەن پويەز سوعىلىسىپ، كوپتەگەن تۇرعىندار باسقا جەرگە كوشىرىلدى

2014.08.19 14:46   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  حالىق تورابى، 19 – تامىز، بەيجيڭ. جەرگىلىكتى ۋاقىت 17 – تامىز، حيميالىق ۋلى زاتتاردى تيەگەن ەكى جۇك پويەزى ا ق ش – تىڭ اركانساس شتاتىندا سوعىلىسقان، ا ق ش ساقشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل ۋاقيعادا 2 ادام قازا بولىپ، 2 ادام جارالانعان. لاستانۋدىڭ الدىن الۋ ءۇشىن، جەرگىلىكتى ورىنداعى قىرۋار تۇرعىن حاۋىپسىز جەرلەرگە كوشىرىلگەن.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت