بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ا ق ش – تىڭ عارىش پۋنكتىنە زات جەتكىزەتىن جەكەشە كاسىپورىندارعا تاۋەلدى زىمىرانى پارتىلادى

2014.10.29 16:05    حالىق تورابى، 29 – قازان، بەيجيڭ. شينحۋا تورابىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش وربيتا عىلىمى سەرىكتىگى 28 – قازاندا حالىقارالىق عارىش پۋنكتىنە «اققۋ شوقجۇلدىزى» اتتى الەم كەمەسىن ۇشىرعان، ءبىراق زىمىران وتالدىرۋ بارىسىندا پارتىلاعان.

  ا ق ش عارىش مەكەمەسى تاراتقان تىكەلەي ەفير ەكرانىنداعى مالىمەتتەرگە نەگىزدەلگەندە، ا ق ش- تىڭ شىعىس بولەك ۋاقىتى بويىنشا 28 – قازان كۇنى ساعات 18دەن 22 مينۋت وتكەندە (بەيجيڭ ۋاقىتى 29 – قازان ساعات 6دەن 22 مينۋت)، وربيتا عىلىمى سەرىكتىگىنىڭ «انتاراس» اتتى تاسىمال زىمىرانى ورنىنان قوزعالىپ 6 سەكۋند وتكەننەن كەيىن كەڭىستىكتە پارتىلاعان،پارتىلاعان زىمىران ۇشىرۋ تۇعىرىنا ءتۇسىپ جالعاستى پارتىلاعان.

  ا ق ش عارىش مەكەمەسى مەن وربيتا عىلىمى سەرىكتىگى ۇشىرۋدىڭ ءساتسىز بولۋىنداعى سەبەپتى زەرتتەۋدە.

  بۇل ا ق ش وربيتا عىلىمى سەرىكتىگىنىڭ حالىقارالىق عارىش پۋنكتىنە ازىق – تۇلىك پەن تاجىريبە اسپاپتارىن جەتكىزۋ مىندەتىن 3 – رەت اتقارۋى، «اققۋ شوقجۇلدىزى» الەم كەمەسىنە 2.3 توننا زات تيەلگەن، ادام وتىرماعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 【6】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت