بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

تۇركيانىڭ اسا ۇلكەن ساۋلەتتى زۇڭتۇڭ سارايى

2014.11.03 14:06   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  جەرگىلىكتى ۋاقىت 2014 – جىلى 27 – قازان، تۇركيانىڭ انكارا قالاسى، تۇركيانىڭ جاڭا سالىنعان زۇڭتۇڭ سارايىنىڭ سىرتقى كورىنىسى. جاڭا زۇڭتۇڭ سارايى تۇركيا استاناسى انكارانىڭ قالا ماڭىنداعى اتاتۇرىك ساياباعىنا سالىنعان، 1000 اۋىزدان استام قوناق بولمەسى بار، جيىنى 350 ميلليون ا ق ش دوللارى جۇمسالعان. فرانسيا اقپارات اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل سارايدىڭ يەلەيتىن جەر اۋماعى 21 مىڭ 500 شارشى فۋت بولىپ، ا ق ش اقسارايىنىڭ 50 ەسەسىنە جۋىق كەلەدى.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت