بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

فرانسيا حاۋىپسىزدىكتى قورعاۋعا قاتىناساتىن اسكەرلەر سانىن ارتتىردى

2015.01.13 14:42   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  سۋرەتتە: پاريجداعى ەۆرەيلەر باسقارۋىنداعى اسپازدىق كاسىپتىك – تەحنيكالىق مەكتەبىنىڭ ماڭىندا شارلاۋدا جۇرگەن اسكەر. فرانسيا قورعانىس مينيسترلىگى تورابىنىڭ 12 – قاڭتاردا حابارلاۋىنشا، سول كۇنى كەشتە فرانسيا بۇكىل ەل كولەمىندە حاۋىپسىزدىكتى قورعاۋعا قاتىناساتىن اسكەرلەر سانىن 7000 ادامعا ارتتىرعان. شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى چىن شياۋۋەي فتوسى

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 
جاۋاپتى رەداكتورى : نۇرعيسا قۇرمانجان ۇلى

 سۋرەت