بەتتى ساقتاۋ | باس بەت ەتۋ | حات ساندىعى | حابارلاسىڭىز | ءبىز تۋرالى
حالىق تورابى>>كوپ بەتتىك حابارلار

ۋكراينالىق 68 جاستاعى «اجەي» مىلتىق ۇستاپ، اسكەري جاتتىعۋعا قاتىناستى

2015.01.14 13:49   كەلۋ قاينارى : حالىق تورابى  ۋكراينالىق توراپتاستار جاقىندا توراپقا ۋكراينا ۇكىمەت ارمياسىنىڭ جاتتىعۋ جاساپ جاتقان سۋرەتىن جاريالاعان، سۋرەتتە ءوز ەركىمەن قولىنا مىلتىق ۇستاپ اسكەري جاتتىعۋعا قاتىناسىپ جاتقان «اجەي» دە بار بولىپ، اۋەل دەسەڭىز ونىڭ مەرگەندىك ورەسى جالىنداعان جاس اسكەرلەردەن قالىسپاعان، بۇل سۋرەت لەزدە توراپ الەمىندە ۇلكەن اڭىس قوزعاعان.

  كەلۋ قاينارى: حالىق تورابى

【1】 【2】 【3】 【4】 【5】 
جاۋاپتى رەداكتورى : مۇحيت امانتاي ۇلى

 سۋرەت